Монголын Маркетингийн Судалгааны Ассоциаци Ази, Номхон Далайн Орнуудын Судалгааны Хороогоор дамжуулан Судалгааны Бизнесийн Дэлхийн Сүлжээнд нэгдлээ.

MMCG компанийн санаачлан үүсгэн байгуулсан Монголын Маркетингийн Судалгааны Ассоциаци Ази, Номхон далайн орнуудын судалгааны хороо (APRC)-гоор дамжуулан Судалгааны бизнесийн дэлхийн сүлжээ (Global Research Business Network)-нд нэгдэн орлоо. Судалгааны бизнесийн дэлхийн сүлжээ нь Үндэсний судалгааны нийгэмлэгүүдийг хөгжүүлэх, дэмжих замаар судалгааны бизнесийг хөгжүүлэх зорилго бүхий 5 тивийн 37 үндэсний судалгааны нийгэмлэг, 3500 орчим бизнесийн байгууллагыг эгнээндээ нэгтгэсэн байгууллага юм. Тус байгууллага нь дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг.

  • Үндэсний нийгэмлэгүүдийг гишүүн байгууллагууд нь харилцагчиддаа үнэ цэнэ бий болгох чиглэлээр хөгжүүлэх, бэхжүүлэх, мэдлэг мэдээлэл харилцан солилцох боломжийг бий болгох;
  • Судалгааны нийгэмлэг, байгууллагуудын хооронд олон улсын хэмжээнд харилцан мэдээлэл солилцох боломжийг бий болгох замаар судалгааны арга технологийг хөгжүүлэх;
  • Олон улсын ёс зүйн болон чанарын стандартыг бий болгож сурталчлах;
  • Үндэсний түвшин дэх үр дүнтэй зохицуулалтыг бий болгох, улс хоорондын, хил дамнасан төслүүдийн талаарх гомдол маргааныг шийдвэрлэх шийдлийг бий болгох;
  • Оутсорсинг болон туслан гүйцэтгэх зэрэг хил дамнасан үйлчилгээнд баримтлах заавар зөвлөмжийг боловсруулах;
  • Үндэсний нийгэмлэгүүдийн хэрэгцээ, хамтын ажиллагааны боломжит чиглэлүүдийг тодорхойлох зэрэг болно.

Гишүүнчлэлийн талаарх мэдээллийг http://www.grbn.org/members/APRC холбоосоор орж үзнэ үү.