card

ММСА-аас хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Сургалт, семинар, уулзалт, үзэсгэлэн зохион байгуулах

  • Захиалагчдад зориулсан зөвлөх үйлчилгээний үзэсгэлэнг жил бүр бүр зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, хамтран зохион байгуулах;
  • Маркетингийн судалгааны тодорхой сэдвүүдээр харилцагчдын боловсролд зориулсан улирал тутмын семинарыг зохион байгуулах;
  • ММСА-ийн жил бүрийн бага хурлыг зохион байгуулах.

Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

  • Олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр Монголын зах зээлийн болон нийгмийн судалгааны салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

Зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх

  • “Монголын Зах Зээлийн Судалгаа” нэртэй улирал тутмын, онлайн сэтгүүлийг гаргах;
  • Гишүүд болон бусад оролцогч талуудын хүрээнд ESOMAR-ийн ёс зүйн код, ISO 20252:2012 стандартын талаарх сургалт семинар зохион байгуулах.